ZASADY UDZIELANIA LICENCJI

6 kwietnia 2018

Organizator STREFY KIBICA w czasie trwania meczów Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej FIFA 2018 w Rosji jest zobowiązany uzyskać wszelkie licencje, pozwolenia oraz zgody wymagane przez organizatorów Mistrzostw, a także stosować się do lokalnych przepisów dotyczących organizacji tego typu wydarzeń. W szczególności zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania wytycznych FIFA (Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej zwanych PRZEPISAMI FIFA).

JAKIE LICENCJE NALEŻY UZYSKAĆ?

 • ZGODA SYGNAŁOWA - zgoda na korzystanie z sygnału telewizyjnego oficjalnego nadawcy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej oferowana przez TVP S.A. w formie umowy, uwzględniająca koszty sygnałowe oraz obsługę handlową i merytoryczną. Konieczna do uzyskania w przypadku wszystkich Stref Kibica na terenie Polski (UDZIELA TVP). TERMIN WYSYŁKI ZGŁOSZENIA: do 30.06.2018 włącznie

 • LICENCJA FIFA - licencja na pokazy publiczne właściciela praw telewizyjnych do wszystkich meczy Mistrzostw Świata. Konieczna do uzyskania w przypadku Komercyjnych Pokazów Publicznych i Specjalnych Niekomercyjnych Pokazów Publicznych (patrz RODZAJE POKAZÓW poniżej). Licencje przyznaje TVP w porozumieniu z FIFA (UDZIELA TVP). TERMIN WYSYŁKI ZGŁOSZENIA: do 25.05.2018 włącznie.

 • INNE POZWOLENIA - organizator każdej Strefy Kibica zobowiązany jest na własny koszt uzyskać wszelkie pozostałe licencje, pozwolenia, zgody, które wymagane są przez polskie prawo (np. w przypadku organizacji imprez masowych).

RODZAJE POKAZÓW:

Organizatorzy Pokazów Publicznych (Stref Kibica) zobowiązani są określić formę takiego pokazu spośród następujących:

A) Komercyjny Pokaz Publiczny – mamy do czynienia gdy:

 • za wejście na Pokaz Publiczny pobierana jest pośrednio lub bezpośrednio opłata za wstęp;
 • Pokaz jest sponsorowany lub w ramach Pokazu Publicznego zawarte zostały inne porozumienia komercyjne; i/lub
 • organizacja Pokazu Publicznego wiąże się z uzyskaniem korzyści ekonomicznych (materialnych i niematerialnych) w jakikolwiek inny sposób (np. promocja logotypów, marek, produktów);
 • odbywa się jakakolwiek sprzedaż produktów czy żywności (sprzedaż koncesjonowana i niekoncesjonowana); 
 • WYMAGANA: ZGODA SYGNAŁOWA (opłata) i LICENCJA FIFA (opłata);
 • Bezwzględne przestrzeganie przepisów FIFA!

B) Niekomercyjny Pokaz Publiczny – mamy do czynienia gdy:

 • Organizator nie uzyskuje żadnych korzyści ekonomicznych (materialnych i niematerialnych) z tytułu organizacji Pokazu Publicznego;
 • Nie występuje jakakolwiek forma sponsoringu lub inne porozumienia komercyjne nie są zawierane;
 • Bez uszczerbku dla powyższego Pokazy publiczne w „przedsiębiorstwach komercyjnych”, takich jak puby, kluby lub bary, są nadal uznawane za Niekomercyjne Pokazy Publiczne, chyba że towarzyszą im dodatkowe działania komercyjne (takie jak pośrednie lub bezpośrednie opłaty za dostęp do Pokazu lub umowy sponsorskie) odbywające się w związku z Pokazem Publicznym odrębnie względem tych działań komercyjnych, których obsługi oczekuje się w uzasadniony sposób od obiektu w ramach jego zwyczajowej działalności;
 • WYMAGANA: ZGODA SYGNAŁOWA (opłata);
 • Bezwzględne przestrzeganie przepisów FIFA!

C) Specjalny Niekomercyjny Pokaz Publiczny – mamy do czynienia gdy:

 • W wydarzeniu uczestniczy więcej niż 5000 widzów;
 • Organizator nie uzyskuje żadnych korzyści ekonomicznych (materialnych i niematerialnych) z tytułu organizacji Pokazu Publicznego;
 • Nie występuje jakakolwiek forma sponsoringu lub inne porozumienia komercyjne nie są zawierane;
 • Pomimo, że licencja jest w tym wypadku nieodpłatna, wymagana jest zgoda TVP/FIFA na organizację tego typu pokazu (zgłoszenia należy kierować do TVP - końcową decyzję podejmuje FIFA w porozumieniu z TVP);
 • WYMAGANA: ZGODA SYGNAŁOWA (opłata) i LICENCJA FIFA (bez opłaty);
 • Bezwzględne przestrzeganie przepisów FIFA!

SPONSORING:

Zgodnie z przepisami/wytycznymi FIFA organizatorzy Stref Kibica mogą udzielać praw do sponsoringu wyłącznie w stosunku do Komercyjnych Pokazów Publicznych, ale jedynie poniżej wymienionym podmiotom:

spółkom powiązanym marketingowo z FIFA; (aktualna lista dostępna na stronie: https://www.fifa.com/worldcup/organisation/partners/)

lokalnym stronom trzecim, które nie są konkurencją dla programu marketingowego FIFA.

Prawa sponsorów lokalnych mogą obejmować jedynie prawo do tworzenia powiązań z samym komercyjnym pokazem publicznym. Dla uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że wyżej wspomniane prawa do lokalnego sponsoringu nie mogą, bezpośrednio ani pośrednio, skutkować tworzeniem żadnego rodzaju powiązań ani z FIFA, ani/lub z Mistrzostwami (ani żadną ich częścią).

Organizator Strefy Kibica dostarczy FIFA (za pośrednictwem TVP i formularza zgłoszeniowego na stronie www.licencje.tvp.pl), przed udzieleniem wszelkich praw do lokalnego sponsoringu, wszystkie informacje, odnoszące się do strony trzeciej oraz oferowanych jej praw w formie pisemnej przez internetową platformę aplikacyjną - formularz zgłoszeniowy (www.licencje.tvp.pl) w celu otrzymania wcześniejszej pisemnej zgody FIFA (otrzymywanej za pośrednictwem TVP).

FIFA zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji, co do tego, czy strona trzecia jest podmiotem „lokalnym” oraz/lub „nie będącym konkurencją” oraz czy prawa, których udzielenie jest oferowane są prawami „lokalnymi”, odnoszącymi się do Komercyjnego Pokazu Publicznego.

Prawa do lokalnego sponsoringu nie mogą w żaden sposób tworzyć wrażenia, że lokalny sponsor jest w jakikolwiek sposób powiązany z FIFA oraz/lub Mistrzostwami. Wszelkie zgody TVP/FIFA, udzielane w tych kwestiach zostaną udzielone przez TVP/FIFA wyłącznie według ich uznania.

Dla uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że w odniesieniu do wszelkich Niekomercyjnych Pokazów Publicznych oraz wszelkich Specjalnych Niekomercyjnych Pokazów publicznych nie zostaną udzielone żadnego rodzaju prawa do sponsoringu.

DOZWOLONA SPRZEDAŻ:

Organizator Strefy Kibica może sprzedawać lub udzielić pozwolenia na sprzedaż jedzenia, napojów lub innych towarów lub usług przez stronę trzecią podczas pokazu publicznego. W celu zapewnienia, że takie działania koncesyjne nie stanowią żadnej formy wyraźnego lub dorozumianego sponsoringu FIFA, Mistrzostw lub pokazu publicznego, sprzedaż towarów lub usług podczas pokazu publicznego nie będzie prowadzona w sposób, który może sprawiać wrażenie, że taka strona trzecia jest w jakikolwiek sposób oficjalnie powiązana z FIFA, Mistrzostwami lub pokazem publicznym (w tym np. jako sponsor, dostawca czy podobny podmiot).

Organizatorzy Stref Kibica, starający się o licencję na Komercyjne Pokazy Publiczne lub Specjalne Niekomercyjne Pokazy Publiczne muszą dostarczyć TVP/FIFA poprzez zgłoszenie on-line (formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.licencje.tvp.pl) szczegółowe informacje, dotyczące działań handlowych (koncesyjnych i niekoncesyjnych), których prowadzenie podczas Komercyjnych Pokazów Publicznych lub Specjalnych Niekomercyjnych Pokazów publicznych jest proponowane. Wszelkie zgody TVP/FIFA, udzielane w tych kwestiach zostaną udzielone przez TVP/FIFA wyłącznie według ich uznania.

UWAGA! Jakakolwiek sprzedaż może odbywać się wyłącznie na terenie Komercyjnego Pokazu Publicznego oraz Specjalnego Niekomercyjnego Pokazu Publicznego i to wyłącznie po uzyskaniu stosownej zgody FIFA/TVP (zgłoszenie przez formularz zgłoszeniowy na stronie www.licencje.tvp.pl) .

OPŁATA ZA WSTĘP:

Jeśli organizator planuje opłatę za wstęp na transmisję Mistrzostw podczas Komercyjnego Pokazu Publicznego, jest wówczas zobowiązany do uzyskania pisemnej zgody TVP/FIFA (uzyskanej za pośrednictwem TVP) na wprowadzanie bezpośredniej lub pośredniej opłaty za wstęp (zgłoszenie przez formularz zgłoszeniowy na stronie www.licencje.tvp.pl) .