PRZEPISY PRAWNE (PRZEPISY FIFA)

6 kwietnia 2018

Mistrzostwa Świata w piłce nożnej 2018 FIFA World Cup™ 

1. Wstęp 

Wszyscy Organizatorzy Pokazów Publicznych (zdefiniowanych poniżej) w odniesieniu do dowolnych meczów 2018 FIFA World Cup™ („Mistrzostwa”) są zobowiązani do przestrzegania zawartych w niniejszym dokumencie Przepisów FIFA dotyczących Pokazów Publicznych („Przepisy”). 
Ponadto formalna licencja jest wymagana w zakresie, w jakim Pokaz Publiczny mieści się w kategorii (zgodnie z definicjami zamieszczonymi poniżej):
  • Komercyjny Pokaz Publiczny; lub 
  • Specjalny Niekomercyjny Pokaz Publiczny
Licencje na Pokazy Publiczne, jeżeli są wymagane, muszą zostać uzyskane od Telewizja Polska S.A. (Licencjodawca), z siedzibą pod adresem ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000100679, numer identyfikacji podatkowej NIP 521-04-12-987, kapitał zakładowy opłacony w całości w wysokości 286 596 500,00 zł, („Licencjodawca”). („Licencjodawca”).  Organizatorzy Komercyjnych Pokazów Publicznych będą musieli uiścić opłatę za odpowiednią licencję, gdzie opłata ta jest ustalana zgodnie ze strukturą opłat określoną w punkcie 13 niniejszego dokumentu. W przypadku Specjalnych Niekomercyjnych Pokazów Publicznych licencja wydawana będzie nieodpłatnie. 
Uwaga: mimo iż nabycie licencji nie jest warunkiem organizacji Niekomercyjnych Pokazów Publicznych, ich Organizatorzy są zobowiązani do zachowania pełnej zgodności z niniejszymi Przepisami FIFA dotyczącymi Pokazów Publicznych.

2. Pokazy Publiczne

Na cele niniejszych Przepisów „Pokaz Publiczny” oznacza każde wydarzenie, podczas którego transmisja Mistrzostw udostępniana jest publiczności (stanowiącej przekrój ogółu społeczeństwa lub wyselekcjonowaną grupę) w przestrzeni innej niż prywatne miejsce zamieszkania. Przykładem Pokazu Publicznego może być pokaz w barze, w restauracji, na stadionie, pod gołym niebem, w biurze, na placu budowy, na platformie wiertniczej, na pokładzie statku, łodzi, autobusu, pociągu, na terenie bazy wojskowej, w instytucji edukacyjnej oraz w szpitalu. Pokazy Publiczne w teatrach i kinach są wyłączone z niniejszych Przepisów i podlegają innym wytycznym i regulacjom. W przypadku chęci zorganizowania pokazu publicznego w teatrze lub kinie, prosimy o kontakt pod adresem tv@fifa.org w celu uzyskania dalszych informacji. Pokazy Publiczne obejmują: (a) Komercyjne Pokazy Publiczne; (b) Niekomercyjne Pokazy Publiczne; oraz (c) Specjalne Niekomercyjne Pokazy Publiczne

(a) Pokaz Publiczny stanowi „Komercyjny Pokaz Publiczny” jeśli jego organizacja ma podłoże ekonomiczne. Przykładowo uznaje się, iż Pokaz Publiczny ma podłoże ekonomiczne jeśli: 
  • za wejście na Pokaz Publiczny pobierana jest pośrednio lub bezpośrednio opłata za wstęp; 
  • Pokaz jest sponsorowany lub w ramach Pokazu Publicznego zawarte zostały inne porozumienia komercyjne; i/lub 
  • organizacja Pokazu Publicznego wiąże się z uzyskaniem korzyści ekonomicznych w jakikolwiek inny sposób. 
(b) Pokaz Publiczny stanowi „Niekomercyjny Pokaz Publiczny” jeśli Organizator nie uzyskuje żadnych korzyści ekonomicznych z tytułu organizacji Pokazu Publicznego. Bez uszczerbku dla powyższego Pokazy publiczne w „przedsiębiorstwach komercyjnych”, takich jak puby, kluby lub bary, są nadal uznawane za Niekomercyjne Pokazy Publiczne, chyba że towarzyszą im dodatkowe działania komercyjne (takie jak pośrednie lub bezpośrednie opłaty za dostęp do Pokazu lub umowy sponsorskie) odbywające się w związku z Pokazem Publicznym odrębnie względem tych działań komercyjnych, których obsługi oczekuje się w uzasadniony sposób od obiektu w ramach jego zwyczajowej działalności. W takim przypadku – pod warunkiem że Pokaz nie stanowi Specjalnego Komercyjnego Pokazu Publicznego – Organizator nie jest zobowiązany do uzyskania licencji, a jedynie do przestrzegania niniejszych Przepisów.

(c) Pokaz Publiczny stanowi „Specjalny Niekomercyjny Pokaz Publiczny” jeśli liczba uczestników zaplanowana na Niekomercyjny Pokaz Publiczny może uczestniczyć ponad 5000 osób.

3. Dostęp do transmisji 

Podczas organizacji Pokazów Publicznych ich Organizatorzy zobowiązani do korzystania z sygnału Licencjodawcy (w przypadku terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgoda sygnałowa od Telewizji Polskiej S.A.). Organizatorzy ponoszą wszelkie koszty związane z pozyskaniem dostępu do sygnału.

4. Zasady organizacji Pokazów Publicznych 


Zakaz opóźnień i powtórek: Transmisja Mistrzostw dozwolona jest jedynie na żywo. Pokazy transmisji z opóźnieniem lub transmisja powtórek jest surowo zabroniona. 

Zakaz zmian lub modyfikacji: Transmisja Mistrzostw dozwolona jest jedynie w całości, bez cięć, zmian, usunięć, modyfikacji, nakładania lub wstawiania treści typu crawler lub squeeze, identyfikacji ekranowej oraz wszelkich innych zmian lub modyfikacji dowolnego rodzaju. 

Zakaz zmiany elementów komercyjnych: Wszelkie elementy sponsoringowe i/lub komercyjne widoczne w trakcie transmisji Mistrzostw wykorzystanej podczas Pokazu Publicznego muszą pozostać widoczne. Zasłanianie lub zastępowanie tych elementów innymi elementami komercyjnymi przez Organizatora podczas transmisji jest zabronione. 

Transmisja meczu: wszyscy Organizatorzy są zobowiązani: 

(a) w przypadku meczu otwarcia i zamknięcia, do rozpoczęcia transmisji meczu przynajmniej dwadzieścia (20) minut przed rozpoczęciem gry dla zapewnienia transmisji ceremonii otwarcia lub zamknięcia (stosownie do przypadku) przynajmniej dziesięć (10) minut po zakończeniu meczu; oraz w przypadku wszystkich pozostałych meczów - do rozpoczęcia transmisji na około dziesięć (10) minut przed 
(b) rozpoczęciem gry do przynajmniej dziesięciu (10) minut po zakończeniu meczu. 

Zakaz upolitycznienia Pokazów Publicznych: Wszelkie powiązania transmisji Mistrzostw, samych Mistrzostw oraz wszelkich elementów z nimi związanych z jakimikolwiek politykami lub partiami politycznymi są surowo wzbronione.

5. Prawa autorskie 

Na mocy obowiązującego prawa, FIFA zachowuje wszystkie prawa autorskie, inne prawa własności intelektualnej i wartości niematerialne związane z transmisją Mistrzostw.

6. Zakaz wykorzystywania Symboli Mistrzostw 


Na mocy obowiązującego prawa, FIFA zachowuje wszystkie prawa autorskie, inne prawa własności intelektualnej i wartości niematerialne związane z Symbolami Mistrzostw. Poza tytułem FIFA World Cup 2018™, Mistrzostwa Świata FIFA™ zapisanymi standardową czcionką w celu poinformowania uczestników Pokazu Publicznego o jego czasie i miejscu, Organizatorowi nie wolno posługiwać się ani upoważniać innych do posługiwania się Symbolami Mistrzostw (lub ich elementami) lub jakimikolwiek innymi symbolami, emblematami, logotypami lub oznaczeniami, które w opinii FIFA są podobne lub pochodne lub imitują Symbole Mistrzostw.

7. Licencje/Pozwolenia/Zgody 


Organizator na własny koszt zobowiązany jest uzyskać wszelkie licencje, pozwolenia i/lub zgody wymagane do organizacji Publicznego Pokazu wydawane przez:
  • Licencjodawcę w celu zorganizowania Pokazu Publicznego (w przypadku terytorium Rzeczpospolitej Polskiej licencji udziela Telewizja Polska S.A.); 
  • stosowne stowarzyszenia autorskie; 
  • władze rządowe i administrację (w tym w zakresie bezpieczeństwa); oraz
  • wszelkie strony trzecie, których zgoda, pozwolenie lub licencja może okazać się niezbędna przy organizacji Pokazu Publicznego. 
Ponadto Organizator zobowiązuje się do wykupienia stosownego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w celu zapewnienia odpowiedniej organizacji Pokazu Publicznego i pokrycia ewentualnych powstałych szkód. Dla pełnej przejrzystości: FIFA/ i/lub Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z organizacji Pokazu Publicznego.

8. Zakaz powiązań 

Organizator nie może być powiązany, zezwalać na powiązania ani dawać podstaw do powstania w opinii Licencjodawcy i/lub FIFA przypuszczeń, iż Organizator jest w jakikolwiek sposób oficjalnie powiązany z Licencjodawcą, FIFA i/lub Mistrzostwami (na przykład jako sponsor, dostawca itp.).

9. Prawa sponsorskie (dotyczy tylko Komercyjnych Pokazów Publicznych)

Z zastrzeżeniem poniższych postanowień Organizatorzy mogą przyznawać prawa sponsorskie w odniesieniu do Komercyjnych Pokazów Publicznych, ale tylko następującym jednostkom: 
Lokalne prawa sponsorskie mogą dotyczyć jedynie Komercyjnych Pokazów Publicznych. Dla zapewnienia przejrzystości, opisane powyżej lokalne prawa sponsorskie nie mogą – w sposób pośredni lub bezpośredni – tworzyć jakichkolwiek powiązań z FIFA i/lub Mistrzostwami (lub ich częścią).

Przed przyznaniem lokalnych praw sponsorskich Organizator jest zobowiązany do uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Licencjodawcy. Wszelkie wnioski Organizatora o udzielenie zgody przez Licencjodawcę muszą zawierać istotne informacje dotyczące proponowanego sponsora strony trzeciej i proponowanych praw sponsorskich do przyznania. Licencjodawca w imieniu FIFA zachowuje wyłączne prawo do ostatecznego stwierdzenia, czy strona trzecia jest uznana za „lokalną” i/lub „niekonkurencyjną” oraz czy prawa, które mają być przyznane są prawami „lokalnymi” dotyczącymi Komercyjnego Pokazu Publicznego. Lokalne prawa sponsorskie nie mogą dawać podstaw do powstania przypuszczeń, iż lokalny sponsor jest w jakikolwiek sposób powiązany z Licencjodawcą, FIFA i/lub Mistrzostwami (lub ich częścią). Każda decyzja Licencjodawcy w tym względzie jest podejmowana według wyłącznego uznania Licencjodawcy i nie podlega apelacji. 

Dla zapewnienia przejrzystości w przypadku Niekomercyjnych Pokazów Publicznych oraz Specjalnych Niekomercyjnych Pokazów Publicznych nie przyznaje się jakichkolwiek praw sponsorskich.

10. Sprzedaż towarów i usług (koncesje)

Sprzedaż dozwolona: Organizator może sprzedawać lub upoważnić strony trzecie do sprzedaży żywności, napojów i innych towarów i usług podczas Pokazu Publicznego. Aby zapewnić iż takie formy działań koncesjonowanych nie stanowią bezpośredniego lub domniemanego sponsoringu Licencjodawcy, FIFA, Mistrzostw lub Pokazu Publicznego, sprzedaż towarów lub usług na Pokazie Publicznym nie może być prowadzona w sposób, który może dać podstawy do powstania przypuszczeń, iż strony trzecie prowadzące sprzedaż są w jakikolwiek formalnie powiązane z Licencjodawcą, FIFA, Mistrzostwami lub Pokazem Publicznym (w tym, na przykład, jako sponsorzy, dostawcy, itp.). Ubiegając się o licencję na organizację Komercyjnego Pokazu Publicznego lub Specjalnego Niekomercyjnego Pokazu Publicznego Organizatorzy są zobowiązani, na wniosek Licencjodawcy, do przesłania w formie pisemnej szczegółowych informacji na temat działań koncesjonowanych proponowanych do przeprowadzenia podczas organizacji Komercyjnego Pokazu Publicznego lub Specjalnego Niekomercyjnego Pokazu Publicznego. Każda wydawana przez Licencjodawcę zgoda w tym względzie jest wydawana według wyłącznego uznania Licencjodawcy.

11. Opłata za wstęp

Bez pisemnej zgody Licencjodawcy zabrania się wprowadzania bezpośredniej lub pośredniej opłaty za wstęp na transmisję Mistrzostw podczas Komercyjnego Pokazu Publicznego. Ubiegając się o licencję na organizację Komercyjnego Pokazu Publicznego Organizator jest zobowiązany wskazać czy planuje wprowadzić opłatę za wstęp.

12. Postanowienia różne 

Naruszenie niniejszych Przepisów: Wszelkie naruszenia Przepisów przez Organizatora mogą doprowadzić do unieważnienia licencji na organizację Komercyjnego i/lub Specjalnego Niekomercyjnego Pokazu Publicznego oraz doprowadzić do konsekwencji dla Organizatora na mocy obowiązującego prawa. Mimo iż Organizatorzy Niekomercyjnych Pokazów Publicznych nie są zobowiązani do uzyskania oficjalnej licencji, w przypadku naruszenia Przepisów FIFA dotyczących Pokazów Publicznych są oni odpowiedzialni wobec prawa. W tym względzie Organizator jest bezpośrednio odpowiedzialny przez FIFA z tytułu wszelkich naruszeń niniejszych Przepisów.

Sprawozdawczość: Organizator powiadomi Licencjodawcę w formie pisemnej o dacie, lokalizacji oraz godzinie organizacji Komercyjnego Pokazu Publicznego lub Specjalnego Niekomercyjnego Pokazu Publicznego oraz planowanej liczbie uczestników, sposobie komercjalizacji oraz opłatach za wstęp. 

Obowiązujący język: Niniejsze Przepisy zostały zredagowane w języku angielskim, a następnie przetłumaczone na szereg języków obcych. W przypadku rozbieżności między wersją w języku angielskim a wersją w dowolnym języku obcym, pierwszeństwo ma wersja w języku angielskim. 

Prawo właściwe i jurysdykcja: niniejsze Przepisy są regulowane i interpretowane zgodnie z przepisami prawa na terytorium Polski, z wyłączeniem każdego wyboru zasad prawa i z wyłączeniem przepisów Konwencji wiedeńskiej o międzynarodowej sprzedaży towarów. 

Spory: Wszelkie spory w związku z niniejszymi Przepisami, w tym dotyczące ich zawarcia, obowiązywania, zmian i rozwiązania, mają być bezzwłocznie rozstrzygane przez strony w drodze negocjacji. Jeżeli nie uda się doprowadzić do rozstrzygnięcia, spory są kierowane pod wyłączną jurysdykcję sądów [sąd właściwy] i językiem postępowania jest język polski.

13. Struktura opłat

Licencja na Komercyjne Pokazy Publiczne jest ważna dla wszystkich meczów Mistrzostw.

O ile nie uregulowano inaczej ze stroną wydającą Licencję na Komercyjne Pokazy Publiczne, opłata obowiązująca dla Licencji na Komercyjne Pokazy Publiczne jest wyliczana według liczby widzów jaką pomieści lokalizacja, w której jest organizowany Komercyjny Pokaz Publiczny. Opłaty te są opłatami netto po uwzględnieniu podatków pobieranych u źródła, jak następuje:

• Liczba widzów do 1000 = USD 1000

• Liczba widzów: 1001-2000 = USD 2000

• Liczba widzów: 2001-5000 = USD 4000

• Liczba widzów: 5001-10000 = USD 8000

• Liczba widzów: 10 001 lub więcej = USD 14 000

Można ubiegać się o pojedynczą Licencję na Komercyjne Pokazy Publiczne, która jest ważna dla wielu lokalizacji. W takim przypadku całkowita opłata licencyjna jest wyliczana poprzez zsumowanie obowiązujących kosztów dla każdej odrębnej lokalizacji.

O ile nie uregulowano inaczej ze stroną wydającą Licencję na Komercyjny Pokaz Publiczny, obowiązująca opłata(-y) jest należna i wymagalna niezwłocznie przy otrzymaniu wniosku o płatność, który zawiera dane rachunku, na który Organizator dokonuje płatności obowiązującej opłaty(opłat) i/lub który zawiera dane do uiszczenia obowiązujących opłat za pomocą karty kredytowej.

14. Definicje

Wszystkie wyrażenia pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w definicjach poniżej, chyba że kontekst ich użycia w sposób oczywisty wymaga innej interpretacji, a wszelkie wyrażenia poprzedzone słowami „w tym”, "na przykład”, „przykładowo”, „takie jak” lub podobnymi są jedynie przykładami i nie mogą być rozumiane jako zawężenie słów poprzedzających lub następujących po nich.

Komercyjny Pokaz Publiczny ma znaczenie przypisane mu w paragrafie 2 niniejszych Przepisów.

Mistrzostwa oznaczają 2018 FIFA World Cup™ odbywające się między 14 czerwca a 15 lipca 2018 r.

Symbole Mistrzostw oznaczają oficjalny emblemat, tytuł oraz logotypy Mistrzostw (w tym maskotkę i puchar).

Organizator oznacza osobę lub jednostkę organizującą Pokaz Publiczny.

FIFA oznacza Fédération Internationale de Football, FIFA-Strasse 20, 8044 Zurich, Szwajcaria.

Partner handlowy FIFA oznacza każdy podmiot, któremu zgodnie z prawem zostały lub mogą być przyznane, przekazane na podstawie licencji, sublicencji, bądź udzielone na zasadzie podwykonawstwa, w imieniu FIFA, prawa sponsorskie lub inne prawa komercyjne w odniesieniu do Mistrzostw (lub dowolnej ich części), w tym oznacza „Partnerów FIFA”, „Sponsorów FIFA World Cup”, „Regionalnych kibiców”. Więcej informacji na temat Partnerów handlowych FIFA dla Mistrzostw można znaleźć na https://www.fifa.com/worldcup/organisation/partners/. Uwaga: w chwili opublikowania niniejszych Przepisów FIFA jeszcze nie skończyła procesu wyboru sponsorów Mistrzostw. Dostępna lista może zatem nie być wyczerpująca.

Niekomercyjny Pokaz Publiczny ma znaczenie przypisane mu w paragrafie 2 niniejszych Przepisów.

Pokaz Publiczny ma znaczenie przypisane mu w paragrafie 2 niniejszych Przepisów.

Przepisy oznaczają niniejsze Przepisy FIFA dotyczące Pokazów Publicznych podczas Mistrzostw.

Specjalny Niekomercyjny Pokaz Publiczny ma znaczenie przypisane mu w paragrafie 2 niniejszych Przepisów.