CENNIK

6 kwietnia 2018
Organizatorzy Stref Kibica są zobowiązani do uzyskania wszelkich zgód, licencji i pozwoleń celem przeprowadzenia pokazu publicznego meczów Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej FIFA 2018. TVP S.A. w imieniu FIFA jest wyłącznie uprawniona do udzielania na całym terytorium Polski licencji na odtwarzanie publiczne (licencja FIFA) wszystkich meczów Mistrzostw oraz wydaje zgodę na korzystanie do tego celu z sygnału kanałów TVP 1 HD, TVP 2 HD oraz TVP Sport HD. Decyzja FIFA dotycząca uprawnień TVP w tym zakresie jest ostateczna i wiążąca. Organizatorzy ponoszą wszelkie koszty dotyczące licencji FIFA i zgody sygnałowej. Poniższy cennik ma charakter orientacyjny, a końcowe wyliczenie opłat dla danej Strefy Kibica nastąpi po przesłaniu formularza zgłoszeniowego do przedstawicieli handlowych TVP S.A..

ZGODA SYGNAŁOWA

Zgoda na korzystanie z sygnału telewizyjnego oficjalnego nadawcy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej oferowana przez TVP S.A. w formie umowy, uwzględniająca koszty sygnałowe oraz obsługę merytoryczną. Posiadanie zgody sygnałowej wymagane jest przez organizatorów wszystkich Stref Kibica (niezależnie od ich charakteru). Opłata jest jednorazowa i obejmuje wszystkie mecze Mistrzostwa Świata. 

  • PAKIET PODSTAWOWY (KWOTA BAZOWA): 2000 PLN netto za jeden ekran  

Kwota bazowa wpisana w każdej umowie, obejmuje możliwość korzystania z sygnału telewizyjnego kanałów TVP podczas trwania Mistrzostw, obsługę merytoryczną i handlową zgłoszenia oraz wpis na oficjalną listę Stref Kibica. Nie obejmuje sprzętu - pozyskanie sygnału leży w wyłącznej gestii organizatora danej Strefy Kibica. 

  • PAKIET ROZSZERZONY (SYGNAŁ SATELITARNY): KWOTA BAZOWA + 1000 PLN netto za jeden ekran

Pakiet obejmuje możliwość korzystania z sygnału telewizyjnego kanałów TVP podczas trwania Mistrzostw oraz następujący sprzęt do dekodowania sygnału satelitarnego; karta dekodująca oraz moduł CAM, obejmuje również obsługę prawną i handlową zgłoszenia, pakiet nie obejmuje; dekodera, instalacji i anteny satelitarnej. 

  • PAKIET PREMIUM (SYGNAŁ MULTICAST IP): KWOTA BAZOWA + 2000 PLN netto za jeden ekran 

Pakiet obejmuje zgodę na skorzystanie z wysokiej jakości sygnału serwisu MULTICAST IP, przyłączenie do punktu styku możliwe jest wyłącznie poprzez licencjonowanych operatorów technicznych wymienionych na stronie www.licencje.tvp.pl w zakładce „INFORMACJE TECHNICZNE” (http://licencje.tvp.pl/35971793/informacje-techniczne), pakiet nie obejmuje kosztów dostarczenia sygnału od punktu styku do miejsca organizacji Strefy Kibica (tzw. ostatnia mila) - opłata ta ustalana będzie z operatorem technicznym przez organizatora, pakiet obejmuje możliwość korzystania z sygnału telewizyjnego kanałów TVP podczas trwania Mistrzostw, obsługę prawną i handlową zgłoszenia. 

UWAGA! OPŁATY ZA PAKIET ROZSZERZONY I PREMIUM SUMUJĄ SIĘ Z OPŁATĄ BAZOWĄ! Podane opłaty są opłatami liczonymi za jeden ekran na Strefie Kibica (w przypadku występowania większej ilości ekranów opłaty należy pomnożyć przez ich ilość). UWAGA! Opłata za PAKIET PREMIUM jest jedynie opłatą za możliwość skorzystania z wysokiej jakości sygnału serwisu MULTICAST IP (specjalnie utworzonego na czas Mistrzostw Świata sygnału dla kanału TVP Sport HD o zwiększonej przepustowości). Dodatkowo należy przewidzieć koszty dostarczenia sygnału dla tzw. „ostatniej mili”, które należy ustalić indywidualnie z licencjonowanymi operatorami technicznymi (lista operatorów dostępna na www.licencje.tvp.pl).

Ostateczny termin zgłoszeń dla zgody sygnałowej do 8.06.2018 (włącznie).

LICENCJA FIFA

Licencja na pokazy publiczne właściciela praw telewizyjnych do wszystkich meczów Mistrzostw Świata. Konieczna do uzyskania w przypadku Komercyjnych Pokazów Publicznych i Specjalnych Niekomercyjnych Pokazów Publicznych. Licencje przyznaje TVP w porozumieniu z FIFA.  

  • strefa do 1000 osób - 1000 USD (stawka w dolarach netto) - np. bar, pub lub restauracja tworzone specjalnie w czasie Mistrzostw, autobus, biuro 
  • strefa od 1001 do 2000 osób - 2000 USD (stawka w dolarach netto) - np. instytucja edukacyjna, baza wojskowa 
  • strefa od 2001 do 5000 osób - 4000 USD (stawka w dolarach netto) - np. strefa w małym mieście 
  • strefa od 5000 do 10000 osób - 8000 USD (stawka w dolarach netto) - np. strefa pod gołym niebiem, hala 
  • strefa powyżej 10000 osób - 14000 USD (stawka w dolarach netto) - np. duża strefa miejska, stadion

UWAGA! Kwoty za udzielenie licencji FIFA zostaną zapisane w umowie licencyjnej w PLN zgodnie z przeliczeniem po kursie NBP z dnia przyznania licencji i zostanie powiększona o podatek VAT 23%.

UWAGA! Brak konieczności uzyskania licencji FIFA tylko w przypadku Niekomercyjnych Pokazów Publicznych (np. puby, kluby, bary, które prowadziły już wcześniej działalność gospodarczą w tym zakresie są zwolnione z licencji FIFA, chyba że towarzyszą im dodatkowe działania komercyjne, takie jak pośrednie lub bezpośrednie opłaty za dostęp do Pokazu lub umowy sponsorskie). Wtedy takie lokale muszą uzyskać jedynie ZGODĘ SYGNAŁOWĄ TVP).

UWAGA! Ostateczny termin zgłoszeń dla licencji FIFA do 25.05.2018 (włącznie).